Köpvillkor för Svenska Köttföretagen AB

Godkända köpare är de som har ett produktionsplatsnummer och har genomgått en grundkurs i svinsemin för djurägare, anordnad av kursledare godkänd av Jordbruksverket.

Köpta semindoser får endast användas för eget bruk. Avkommor från bruksbesättningar får levereras som slaktdjur eller som smågrisar för vidare uppfödning till slakt.

Avelssäd för kommersiell livsvinsproduktion säljs endast till besättningar som har avtal med Svenska Köttföretagen. Livdjur för avel får endast säljas från av Svenska Köttföretagen godkända avel- och hybridbesättningar.

Kunden ålägges att anteckna besättningens utförda insemineringar i betäckningsjournal. Vid förfrågan från galtstationen skall resultat över insemineringar och kullar kunna redovisas till säljaren Kunden ålägges att kontrollera att leveransen överensstämmer med beställningen vid ankomst. Avvikelser skall meddelas till säljaren omgående.

Kunden skall följa de anvisningar som meddelats om beställning av sperma, behandling och förvaring av mottagen leverans fram till insemineringstillfället. Den veterinär som av Jordbruksverket är ansvarig att övervaka fältverksamheten skall ges tillträde för undersökning i besättning enligt SJVF 2000:72: Saknr M 25.

Kunden kan inte göra anspråk på skadestånd för förluster uppkomna som följd av fördröjd, utebliven eller skadad leverans, förluster av defekter vi inte kan påverka samt om ovanstående anvisningar inte följts. Sperma, frakter och material skall betalas enligt säljarens prislista.

Villkoren accepteras genom kundens order till säljaren. Force Majeure Säljaren fritager sig allt ansvar för den händelse säljaren genom Force majeure, olyckshändelse, strejk, lockout, mobilisering, krig, politiska oroligheter, trafikrubbningar, av myndighet införd ransonering, kvotering, prisbundenhet eller dylikt eller pga att driften på svinsemins anläggningar i enlighet med beslut från styrelse eller myndighet skall inställas eller inskränkas, helt eller delvis blir ur stånd att fullgöra ingångna försäljningsavtal.